13 11 2006

Türkiye'de bir ilk Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü İnt

Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Bilgi işlem merkezi Türkiye'de bir ilki gerçekleştire-rek bağımsız bir web sitesi kurdu. http://www.bursagumruk.gov.tr Muhtemelen diğer Başmüdürlük-lerde Bursa'nın takipçisi olacak.İlkler bununla da sınırlı değil.Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdü-rü Sayın Tevfik USTA'nın yayınladığı bildiride ayrıca Başmüdürlüğe ait telefon numaraları ve e-posta adresleride var.Bu adres ve telefonlardan ilgililere ulaşılabilir.İşte bahse konu bildiri :

 

BURSA GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜ BİLDİRİSİ

 

Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü Bursa, Mudanya, Gemlik, Eskişehir, Çanakkale ve Barındırma Gümrük ve Muhafaza Müdürlüklerinin sevk ve idaresi ile birinci derecede yetkili ve sorumlu olduğu belirtilmektedir.

Bugün itibariyle yukarıda isimleri belirtilen tüm gümrük müdürlüklerindeki işlemler bilgisayar ortamında yürütülmekte ve bir çok husus doğrudan merkezden (Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığından) yönlendirilerek takip edilmektedir.

Tüm bağlantılar gümrük müdürlüklerinin otomasyona geçmiş olmasının da katkısıyla, gümrük işlemlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılması için her türlü önlemler alınmış ve alınmaya da devam edilmektedir (gümrük idaresinden kaynaklanmayan nedenlerle gecikmeler olabileceği bilinmelidir).

Diğer tüm gümrük idarelerinde olduğu gibi bağlantılar gümrük müdürlüklerinde de her türlü gümrük işlemleri, dolaylı temsil sıfatıyla vekaletnameye haiz Gümrük Müşavirlerince takip edilebildiği gibi, doğrudan temsil suretiyle firma bünyesindeki bir çalışan (firmayı temsile yetkili) tarafından da takip edilmesi mümkündür.

Her türlü gümrük işlemleri sırasında, gümrük idarelerince (nakliye, antrepo ve liman işletmeleri gibi üçüncü kişileri ilgilendiren giderler dışında) vergi, resim ve harç gibi kamu alacağının yanı sıra, mesai saatleri dışındaki çalışma taleplerinin karşılanmasına dayanan mesailer ve yolluklar dışında, gümrük idaresince tahsil edilen hiçbir gider söz konusu olmayıp, gümrük idarelerince kanun gereği yapılan her türlü tahsilat için de tahsilat gerekçesini belirten resmi makbuz verilmektedir. Dolayısıyla gümrük idarelerince makbuz karşılığı olmayan ve gerekçesi belirtilmeyen hiçbir ödemenin tahsili mümkün değildir.

Diğer taraftan, vergi kaybına neden olan fiillere ilişkin uygulanan cezalar dışında, gümrük işlemlerini takip eden temsilcilerden de kaynaklanabilen Gümrük Kanunu ve bağlı mevzuat hükümlerinin öngördüğü kanunda belirtilen usule ilişkin esaslara uyulmaması dolayısıyla Gümrük Kanunun 241. maddesi gereğince usulsüzlük cezasının da tatbiki söz konusu olabilmekte ve bu cezaların tahsilinde de mutlak surette makbuz düzenlenmektedir.

Belirtilen, söz konusu özet bilgiler ışığında, daha sağlıklı ve istenilen seviyede bir gümrük hizmetinin verilebilmesi için, bu hizmetlerin muhatabı olan siz firmaların düşünce, görüş ve gerektiğinde şikayetlerine ihtiyacımız olduğundan, bizlere her an ulaşılabilecek adres, telefon numaraları ve e-mail adresleri aşağıda belirtilmiştir.


Adresler:

Bursa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü (Org.San. Bölgesi Nilüfer/BURSA)

Telefonlar

0 (224) 243 62 52 – 241 81 26 – 243 59 50-51-52, Faks: 243 42 44

Web adresi :

 

http://www.bursagumruk.gov.tr

 

e-mail adresleri:


tevfikusta@gumruk.gov.tr  veya ftoremis@gumruk.gov.tr

Diğer İlgililer:


Ragibe Coşkun, Süleyman Tosun, Faruk Töremiş (Başmüdür Yrd.ları)

151
0
0
Yorum Yaz